دستگاه شارژ کارت سهمیه آب کنتورهای هوشمند

دستگاه شارژ کارت سهمیه آب قابل برداشت کنتورهای هوشمند آب 

این دستگاه بوسیله یک نرم افزار تحت ویندوز و بعد از ست کردن شماره سریال کنتور هوشمند بر روی کارت شارژ مقدار سهمیه آب را بر طبق پروانه بهره برداری چاه مجاز برروی کارت رایت می نماید.